informasi traning mentorship launching an initiative